Dane osobowe – przetwarzanie i ochorna

WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do treści art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. Nr 1000 ze zm.) Administrator informuje, że w Gminnym Ośrodku Promocji i Kultury w Baniach Mazurskich na Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczony został Pan Maciej Żołnowski.

Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.


ZARZĄDZENIE NR 7/2020
z dnia 15.06.2020r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich w sprawie wprowadzenia aktualizacji Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. zarządza się, co następuje:

§1
Wprowadza się Politykę Ochrony Danych Osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Uchyla się obowiązującą dotychczas w jednostce Politykę Ochrony Danych Osobowych, tym samym traci moc Zarządzenie Dyrektora nr 14/2019/PODO z dnia 30.08.2019 roku
§3

W mocy pozostają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane pracownikom na podstawie Polityki Ochrony Danych wprowadzonej zarządzeniem nr 14/2019/PODO z dnia 30.08.2019 roku.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


ZARZĄDZENIE NR 8/2020
z dnia 15.06.2020r. w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich (zwane dalej „Zarządzeniem”).

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. zarządza się, co następuje:

§1
Uchyla się Zarządzenie z dnia 20.08.2018r. nr 9/2018 wprowadzające Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.

§2
Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się zaktualizowany Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, który jest prowadzony w formie pisemnej – stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia – w tym również w formie elektronicznej.

§3
Przyszłe zmiany w treści Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych nie wymagają zmiany niniejszego Zarządzenia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


ZARZĄDZENIE NR 9/2018
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. zarządza się, co następuje:

§1
Wprowadza się rejestr czynności przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jest prowadzony w formie pisemnej, w tym również w formie elektronicznej.

§3
Wprowadzenie zmian w treści rejestru czynności przetwarzania nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia.

 


ZARZĄDZENIE NR 11/2018
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. zarządza się, co następuje:

§1
Wprowadza się Politykę Ochrony Danych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Traci moc Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.

§3
Upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych obowiązują w oparciu o aktualne przepisy ochrony danych osobowych.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


ZARZĄDZENIE NR 12/2018
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. zarządza się, co następuje:

§1
W Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich na Inspektora Ochrony Danych wyznaczony zostaje Pan Maciej Żołnowski.

 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich, ul. Sportowa 2, 19- 520 Baniach Mazurskich, tel. 87 615 74 30, email:gokipbm@interia.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, a także w celu wspierania i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, a także działań i inicjatyw kulturalnych, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991/114 poz. 493 ze zm.) oraz także na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  e) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.
 8. W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, podanie przez Pana/Panią tych danych jest dobrowolne.
 9. Odbiorcami Państwa danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Państwa dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu;
 10. W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym innym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich innych stosownych informacji.