Epidemia – procedury

ZARZĄDZENIE NR 6/4/2020
z dnia 22.06.2020r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich w sprawie wprowadzenia w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich procedur bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie placówek w okresie pandemii COVID-19 w związku z częściowym wznowieniem statutowej działalności kulturalnej.

Na podstawie:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148zpóźn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.nr 6 poz. 69 z późn. zm.),
 • § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z2020 r. poz. 322, 374 567),
 • Wytyczne dla placówek oświatowych wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 15maja 2020 r. w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych,

zarządza się, co następuje:

§1
1.Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”, stanowiące załączniki do zarządzenia.
2.Procedury obowiązują wszystkich pracowników GOKiP oraz rodziców którzy będą korzystać z usług GOKiP.
3.Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych
w procedurach.

§2
Zmiany w procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 22 czerwca 2020 r.

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/4/2020
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich z dnia 22.06.2020r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PRMOCJI W BANIACH MAZURSKICH W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ W GOKiP

§1 – Postanowienia ogólne
1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne epidemiczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytyczne przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury, po uzgodnieniu i akceptacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowane w dniu 22 maja 2020 roku
2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci, dorosłych oraz pracowników GOKiP w Baniach Mazurskich, w trakcie prowadzonych w nim zajęć.
3. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w GOKiP w Baniach Mazurskich , zwanego placówką, odpowiada Dyrektor GOKiP, zwany dalej dyrektorem.

§2 – Sposób organizowania opieki podczas zajęć
1.Instruktorzy prowadzący zajęcia z podporządkowanymi im grupami uczestników mają obowiązek zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłączne w wyznaczonej poszczególnym grupom sali. Zabronione jest prowadzenie zajęć z różnymi grupami dzieci, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi grupami.
2. Umożliwienie prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2:
– 12 osób + 1 osoba prowadząca (w obiektach do 300 m2),
3. Sale w których organizowane są zajęcia z dziećmi wietrzy instruktor sprawujący opiekę nad grupą, co najmniej raz na godzinę.
4. Z sali, w której przybywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory/ przedmioty wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
5. W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczestników powinny wynosić 2 metry.
6. Uczestnik posiada własne przybory. Uczestnicy nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.
7. Instruktor organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 godzina. Grupa spędza przerwy pod nadzorem instruktora. Należy wyłączyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami zajęć.
8. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren placówki.

§3 – Podejmowane czynności higieniczno-sanitarne
1. Dyrektor
1) Zapewnia sprzęt, środki czystości i środki do dezynfekcji powierzchni i rąk, środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, przyłbice/maseczki ochronne dla pracowników, plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem.
2) Wyznacza pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki na usta i nos, rękawiczki, fartuch nieprzemakalny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
3) Monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników placówki zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
2. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
a) Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
b) Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
c) Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.
2) Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki.
3) Informować dyrektora lub osobę upoważnioną o wszelkich objawach chorobowych u dzieci lub własnych.
3. Osoby sprzątające w placówce po każdym zakończeniu zajęć w danym dniu myją i dezynfekują:
1) Ciągi komunikacyjne, toalety, powierzchnie dotykowe; poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci, młodzież, dorośli i instruktorzy, drzwi wejściowe do placówki, meble (powierzchnie płaskie) kurki przy kranach,
2) Wietrzą pomieszczenia w których odbywała się dezynfekcji, tak aby nie narażać uczestników zajęć i innych pracowników na wdychanie oparów.
3) Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej za sprzątaniem, myciem itd.;
4) Pracują w rękawiczkach.
4. Instruktorzy:
1) Sprawdzają warunki wymagane do prowadzenia zajęć- w tym liczbę uczestników zajęć zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u uczestników, dostępność środków czystości, higieny osobistej i inne zgodnie z przepisami dot. bhp.
2) Myją, dezynfekują przedmioty z których korzystali uczestnicy, jeśli kolejny uczestnik będzie korzystał z tego przedmiotu;
3) Każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć z daną grupą instruują uczestników jak prawidłowo zachować się podczas kaszlu, kichania (tzw. Higiena kaszlu i oddychania).
4) Przy wejściu do placówki znajduje się płyn do dezynfekcji rąk z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do placówki. Zobowiązuje się personel obsługowy do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
5) Instruktorzy usuwają z sali, w której odbywają się zajęcia z uczestnikami przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
6) Zabrania się przynoszenia innych niepotrzebnych rzeczy przez uczestnika zajęć z domu.
7) Instruktorzy, co najmniej raz, dziennie przypominają uczestnikom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety.
8) W salach zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno uczestnicy, instruktorzy jak i personel obsługowy. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
9) Personel obsługowy zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
10) Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy i obowiązani są skorzystać z opieki medycznej.

§4 – Kontakt z osobami trzecimi.
1. Do odwołania zostaje ograniczony bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą towaru bądź kurierem, pracownik placówki zachowuje w miarę możliwości, odległość co najmniej 2 metry, a także korzysta ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z uczestnikami zajęć.
3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

§5 – Odbiór dzieci.
1. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, w szczególności ma podwyższoną temperaturę, instruktor informuje Dyrektora placówki lub osobę upoważnioną, która podejmuje ostateczną decyzją w sprawie odbioru dziecka od rodzica/ opiekuna w danym dniu.
2. W sytuacji, gdy dziecko przyniosło ze sobą własne przedmioty, instruktor oddaje je rodzicom.
3. Instruktor regularnie przypomina rodzicom o konieczności przyprowadzania do placówki wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do placówki dzieci, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
4. Dzieci w placówce są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
5. Uczestnicy wchodząc do placówki są zobowiązani do dezynfekcji rąk. Muszą posiadać maseczkę ochronną lub przyłbicę. Następnie uczestnik zajęć kieruje się bezpośrednio do wskazanej sali zajęć.

§6 – Pozostałe regulacje.
1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będę przekazywane rodzicom poprzez wiadomości na fanpageu GOKiP Banie Mazurskie.
2. Na tablicy informacyjnej przy drzwiach wejściowych do placówki znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych.
3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się wszystkich pracowników placówki oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

 


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/4/2020
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich z dnia 22.06.2020r.

………………………………………………….

(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych)

………………………………………………….
(miejsce zamieszkania)

D E K L A R A C J A
w sprawie korzystania z zajęć w GMINNYM OŚRODKU KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19

Deklaruję, że moje dziecko (imię i nazwisko) ……………………………………………… będzie korzystało z zajęć w GOKiP w Baniach Mazurskich:

w dniach ………………………………………………………………………………………….
w godzinach od …………. do ……….. .

………………………………………………………
data i podpis rodziców / opiekuna prawnego dziecka

 


Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6/4/2020
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich z dnia 22.06.2020r.

…………………………………………………
(imię i nazwisko)

………………………………………………….
(miejsce zamieszkania)

D E K L A R A C J A
w sprawie korzystania z zajęć w GMINNYM OŚRODKU KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19

Ja niżej podpisana/ny  (imię i nazwisko) ……………………………………………… deklaruję, iż będę korzystał/a z zajęć w GOKiP w Baniach Mazurskich:

w dniach ………………………………………………………………………………………….
w godzinach od …………. do ……….. .

………………………………………………………
data i podpis uczestnika

 


Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 6/4/2020
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich z dnia 22.06.2020r.

OŚWIADCZENIE OSÓB PEŁNOLETNICH W ZWIĄZKU Z UCZĘSZCZANIEM NA ZAJĘCIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Ja, niżej podpisany/a będąca/cy uczestnikiem zajęć ……………………………………………………………… w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich oświadczam, co następuje:

 • świadomy czynników ryzyka COVID – 19 w związku z uczęszczaniem do placówki, oświadczam, że chcę skorzystać z zajęć w czasie epidemii w dniach i godzinach podanych w harmonogramie zajęć,
 • w trakcie kontaktu z pracownikiem placówki lub innymi uczestnikami zajęć, zobowiązuję się do zachowania 2 metrowego dystansu społecznego oraz obowiązkowego posiadania maseczki / przyłbicy,
 • oświadczam, że żaden z domowników nie jest objęty kwarantanną ani izolacją,
 • oświadczam, że nie posiadam żadnych objawów chorobowych wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej,
 • zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora placówki, lub instruktora poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na COVID – 19,
 • deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych, zawartych w wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wyrażam zgodę na realizowanie zaleceń zawartych w tych wytycznych wydanych przez placówkę,
 • oświadczam, iż znam i jestem świadomy zagrożeń na jakie jest narażone moje zdrowie oraz mojej rodziny w związku z uczęszczaniem do GOKiP w tym czasie. Zdaję sobie sprawę, że mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych na terenie placówki istnieje niebezpieczeństwo zakażenia wirusem COVID – 19,
 • oświadczam, że zapoznam się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w GOKiP i wytycznymi Epidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020r.

………………………………………….
data i podpis uczestnika zajęć

 


Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 6/4/2020
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich z dnia 22.06.2020r.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW W ZWIĄZKU Z UCZĘSZCZANIEM DZIECKA NA ZAJĘCIA GMINNYM OŚRODKU KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Ja, ………………………….. niżej podpisany/a będący rodzicem lub opiekunem prawnym uczestnika zajęć ……………………………………….. (imię i nazwisko dziecka), uczęszczającego na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich oświadczam, co następuje:

 • świadomy czynników ryzyka COVID – 19 w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki, które dotyczy zarówno dziecka jak i osób z nim mieszkających oświadczam, że chcę skorzystać z zajęć w czasie epidemii w dniach i godzinach podanych w harmonogramie zajęć,
 • w trakcie kontaktu z pracownikiem placówki, instruktorem lub innym uczestnikiem zajęć, zobowiązuję się do zachowania 2 metrowego dystansu społecznego oraz obowiązkowego posiadania maseczki / przyłbicy,
 • oświadczam, że żaden z domowników nie jest objęty kwarantanną ani izolacją,
 • oświadczam, że moje dziecko nie posiada żadnych objawów chorobowych wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej,
 • zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora lub instruktora placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na COVID – 19,
 • podaję aktualny numer telefonu, pod którym będzie dostępna osoba upoważniona do odbioru dziecka z placówki przez cały czas pobytu dziecka w GOKiP w Baniach Mazurskich: ……………………………………., w celu ustalenia ścieżki szybkiego komunikowania się,
 • zobowiązuję się zapewnić niezwłoczny odbiór dziecka przez osobę upoważnioną w przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych,
 • deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych, zawartych w wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wyrażam zgodę na realizowanie zaleceń zawartych w tych wytycznych wydanych przez placówkę,
 • oświadczam, iż znam i jestem świadomy zagrożeń na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i rodziny w związku z uczęszczaniem do GOKiP w tym czasie. Zdaję sobie sprawę, że mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych na terenie placówki istnieje niebezpieczeństwo zakażenia wirusem COVID – 19,
 • oświadczam, że zapoznam się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w MCK i wytycznymi Epidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r.

………………………………………….
(data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)